Μέθοδοι Παρέμβασης

Θεραπευτικές μέθοδοι που ακολουθούνται στο κέντρο  Κέντρο Ειδικής Διαπαιδαγώγησης Λογοθεραπείας & Εργοθεραπείας ΑΛΕΞΗΜΑ

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - T.E.A.C.C.H

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑ ( PECS, ΜΑCATON)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ABA)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (FBA)

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ( PORTAGE)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ( SOCIAL STORIES)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ( intensive interaction)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΠΡΑΞΙΑΣ ( SENSORY - MOTOR APPROACH)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΥΓΛΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (P.R.T)

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ( SENCORY INTEGRATION)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ( SOCIAL STORIES)

DIR FLOORTIME